Miljö, kvalitet & säkerhet

Miljö  

I ett kretsloppsperspektiv går polyuretaner även att återvinna, vilket tidigare varit en omöjlighet. Nu kan vissa varianter kan smältas, andra malas och sedan återanvändas. Vi återanvänder spill från produktionen, och alla kunder har möjlighet att skicka tillbaka förbrukade produkter till oss, vi blandar 90% gammalt material med 10% nytt och gjuter nya produkter.

Det sker en stor och snabb utveckling för återvinning av polyuretan, även här är IPUR i framkant och kan erbjuda nya och innovativa sätt att tekniskt tillverka produkter för enklare återvinning.

Kvalitet  

Vi genomför ett kontinuerligt arbete för att förbättra såväl polyuretanets egenskaper som effektiviteten i produktionsprocesserna.

En viktig del i vårt kvalitetsarbete internt är att se till att det finns rätt förutsättningar genom utrustning och kompetensutveckling, ge samtliga medarbetare möjlighet att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Genom utbildning och gemensamma bransch-seminarier säkerställer vi att vi arbetar med den senaste tekniken och håller oss uppdaterade om nya standarder.

Säkerhet  

Vi har rätt utbildning, som konstant uppdateras och skyddsutrustning som gör vår produktion säker både för människa och miljö. Vi är ISO-certifierade för 9001 och 14001.

Genom aktivt medlemskap i branschorganisationer, internationellt och nationellt, är vi konstant uppdaterade om den senaste forskningen och regler kring arbetsmiljö och utsläppsnivåer.

ISO 9001
 • ISO 9001 fastställer kriterierna för ett kvalitetsledningssystem som fokuserar på effektiviteten i kvalitetsprocesserna, vilket hjälper dig att arbeta effektivare och minska antalet produktfel.
 • Den främjar antagandet av en riskbaserad processstrategi, med betoning på krav, mervärde, processprestanda och effektivitet samt kontinuerlig förbättring genom objektiva mätningar.
 • Den senaste versionen bygger på ISO:s High Level Structure (HLS), den uppsättning av 10 klausuler som alla ISO-standarder bygger på. Genom att säkerställa att alla standarder för ledningssystem har samma utseende och känsla möjliggörs en större integration med olika systemdiscipliner, t.ex. miljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, informationssäkerhet och andra.
ISO 14001
 • ISO 14001 är en internationell ledningssystemstandard som leder oss att fokusera på rätt saker när det kommer till planering, genomförande, uppföljning och ständig förbättring av verksamhetens miljöarbete. I sin tur blir miljöledningssystem ett kostnadseffektivt sätt att bedriva miljöfrågor och miljöarbete då vi använder våra resurser på rätt sätt. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöbelastning.

  Fördelar med att arbeta enligt standarden

  • mer hållbara affärsprocesser och ett effektiviserat miljöarbete
  • minskad användning av resurser och material
  • minskat avfall i verksamheten
  • ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete

Framtiden för Polyuretan är 100% kemisk återvinning – 100% cirkulär